Hvad sker der i Trekroner?

Her er et lille udpluk af alt det, der sker i Trekroner. Har du rettelser eller tilføjelser, så skriv en kommentar i feltet til højre.

Trekroner-Tænke-Tank 
TTT er et initiativ, der vil skabe inspirerende rammer for udvikling, modning og gennemførelse af ideér i Trekroner. Som en gartner, der gøder jorden. Ildsjælene skal selv eje projekterne. TTT vil gennemføre halvårlige arrangementer, hvor rammerne bliver sat. Er der opbakning til ideen, og kræfter til at realisere projektet? Hvem vil forpligte sig? Det en en god vej til at få indflydelse og netværk, også for dem, der ikke nødvendigvis er med i en eksisterende forening. TTT bruger Facebook, som er velegnet til denne slags netværksarbejde. Det er ikke svært at få penge til projekter, men man skal selv lægge arbejde i det. Initiativet hører under Trekronerrådet, og Peter Larsen indkalder til møder, hvor TTT planlægges.

1. Kreativt værksted for voksne. Galleri og udstillinger, og værested for hjemmegående med legestue

2. Trekroner Fælled. Forslaget er at planere en del af det store græsareal mellem Lysaleen og Skolegangen ved Trekronersøen.  Det planerede græsareal kan bruges til fodboldbane, drageflyvning og meget andet. Der skal søges penge til projektet.

3. Kommunal vicevært. Vi får en orientering næste gang vi mødes i TTT.

4. Udsmykning af containerne. Oskar og vennerne har sagt ja til at male dem. Det skal være færdigt inden Sankt Hans. Skitsen og en video af malerarbejdet lægges på Facebook.

5. Badesøen i Himmelev skov. Der er gode erfaringer med badning i Munkedammene ved Munksøgård. Peter arbejder videre med en badesø i Himmelev Skov.

6. Sti til den hemmelige skov. Stien skal hænge sammen med Kavalergangen. Stien tegnes ind på et kort.

7. Trekroner Torv. Det er foreslået, at Torvet ændrer navn, så det ikke længere hedder Trekronercenteret. Desuden arbejdes på et projekt sammen med RUC om en midlertidig opgradering af torvet.

8. Samarbejde mellem skole, institutioner og foreninger (Katja og Pia). Katja får Pias mailadresse.

9. Trekroner luksus kolaug som et interkulturelt projekt (Tomas og Sarah). Sarah laver hjemmeside Blog. Den er ikke helt færdig men hedder www.trekronerko.dk

10. Trekroner Web. Hjemmesiden er gået i luften. Den skal supplere Facebook med mere blivende oplysninger.

11. Rundvisninger. Der blev efterspurgt flere rundvisninger i Trekronerområdet, f.eks.  søndag kl. 10.

Vi mødes igen i TTT. Alle er velkommen.

Træningspavillon
En beboer i Trekroner Øst har foreslået, at der opstilles en træningspavillon et sted i området.
TIF har vist interesse for at medfinansiere dette.

Trekroner HUb
Trekroner Hub er en udsigtsterrasse med skateranlæg, en cafeplads med petanquebane, en multibane til absketbold m.m., en studieslange med studiepavillinger og flere mindre baner og anlæg til bordtennis, trambolinspring, stangtennis m.m. De 5 steder er anlagt omkring Trekroner Sø. Anlæggene skal give folk lyst til bevæge sig og mødes. Hubben er et resultat af Universitetsbyåret. Den er finansieret af RUC, Roskilde kommune og Lokale og Anlægsfonden med hver en trediedel.

Omfartsvejen
Forlægning af A6 nord om Trekroner
Som det fremgår af kommuneplan 2013 og lokalplan 406 har Roskilde Kommune arealreserveret
en forlægning af A6 fra Østre Ringvej til motorvejstilkørslen ved Hedelandsvej. Den
påtænkte linjeføring vil få stor betydning for en del af Trekroners beboere.
Den aktuelle vejføring er midt gennem Himmelev Skov, tæt forbi det nye vådområde, gennem
Tusindårsskoven og tæt forbi fl ere veje med nytilfl yttede børnefamiler i den nordlige og østlige
del af Trekroner.
Aktuel bliver der ikke etableret en vej, fordi området kun er arealreserveret og der ikke er budgetteret
midler til projektet i de næste års budgetter på kommunen. Men Trekroners borgere
har ikke tænkt sig at afvente vedtagelsen og projekteringen af vejen. Der er oprettet en arbejdsgruppe
via Facebook på tværs af områdets beboere, som følger udviklingen med det formål
at påvirke projektet i så gunstig en retning som muligt for Trekroners beboere. Hvis du har
interesse i at deltage i debatten, så kan du sende en mail til Per Alsbæk, som vil invitere dig til
arbejdsgruppen.”
Du kan også følge gruppens arbejde på Facebook

Svømmehallen?
Trekronerrådet har deltaget i debatten om en svømmehal til Trekroner og arrangeret borgermøde om emnet.
Svømmehal eller ej: I løbet af foråret blev der afholdt en serie møder mellem kommunen og
udvalgte interessenter til at belyse hvilken svømmehal, vi skal have i Roskilde og hvor den
skal placeres. Trekronerrådet indkaldte til et borgermød hos vores nye naboer på Lindelunden. Her
orienterede Poul Knopp Damkjær om processen. Der blev på mødet nedsat en arbejdsgruppe,
som ville arbejde videre med at søge at samle argumenterne for, hvorfor svømmehallen selvfølgelig
skal ligge i Trekroner.
Det ser pt ikke ud til, at den skal ligge i Trekroner, men udbygges ved det eksisterende Roskilde
Badet.

Sankt Hans
Trekronerrådet arrangerer hvert år d. 24 juni en fælles Sankt Hans aften for hele områdets beboere, med bål, sang og tale af en kendt person. På trods af sabotageforsøg blev der – også i 2014 – Sankt Hans ved søen. Trekronerrådet
samlede brænde sammen, som to gange blev stjålet. Hermed en opfordring til ikke at lade brænde gå til spilde men deponere det på bålpladsen. Flot arrangement med 300-400 deltagere.
Trekronerrådet regner med at gentage arrangementet også i 2015. Man kan melde sig til at dltage i planlægningen eller i selv arrangementet til en af kontaktpersonerne.

Trekroner Live
Flere af Trekronerrådets medlemmer var særdeles aktive omkring afviklingen
af Trekroner Live, hvorfor Trekronerrådets aktiviteter lå lidt stille hen i løbet
af sommeren. Det var ikke Trekronerrådets aktivitet, men der er altså et vist
personsammenfald.

Lyset i Trekroner

Lyset kan skabe oplevelser, stemninger, tryghed, sikkerhed og identitet. Belysningen langs de større veje og stier skal gøre det sikkert at færdes for alle trafikanter, belysningen på boligveje og i bebyggelserne skal understerge det nære og gøre det rart og trygt at opholde sig udendørs om aftenen, og i områder helt uden lys skal man uforstyrret kunne nyde naturens lyde og stjernerne på nattehimlen. Lyset kan også være et kunstværk eller bruges til at markere særlige steder med blink og farver, f.eks. en rundkørsel. Disse måder at se og bruge lyset på i Trekroner er hvad masterplanen handler om. Masterplanen er tilgængelig på kommunens hjemmeside www.roskilde.dk

Internet ved broen

Trekronerrådet fi k for to år siden foranstaltet, at der kom strøm ned til broen.
Nu har Superbrugsen doneret et lille beløb (i underkanten af kr. 4000,-), som
skal gå til trådløst internet ved broen, så man på en fi n sommerdag kan sidde
der og skrive sin opgave. Hvor langt er vi med denne opgave – hvad koster
den?

Nye udstykninger på Ageren og Bækken og Ådalen
Roskilde kommune har succes med at sælge grunde i Trekroner, og udbyder nu flere helt små grunde ned til godt 400 m2 og til en mindtsepris fra ca 650.000 kr fuldt byggemodnet.

BMXbane
TIF
1000 årsskoven
Væsenernes plads