Hvad er Trekronerrådet

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN
TREKRONERRÅDET

KAPITEL 1: NAVN OG FORMÅL
§ 1 Organisationens navn er Trekronerrådet, foreningen har hjemsted i Roskilde kommune.
§ 2 Trekronerrådet er en organisation for beboere i bydelen Trekroner. Trekronerrådet
har til formål at repræsentere og varetage beboernes sociale og politiske interesser,
herunder at arbejde for at fremme fælles sociale og kulturelle aktiviteter i Trekroner.
Stk. 2 For at blive valgt til en tillidspost i Trekronerrådet skal man være beboer i Trekroner.
§ 3 Trekronerrådet er uafhængig af partipolitiske interesser.

KAPITEL 2: ORGANISATIONEN
§ 4 Trekronerrådets aktiviteter diskuteres i følgende organer: koordinationsudvalget, repræsentantskabsmødet,
debatmødet, samt andre grupperinger af beboere i Trekroner, der ønsker
at blive tilknyttet Trekronerrådet.
§5 Alle demokratiske beboerforeninger (beboerforening, grundejerforening eller boligafdeling)
i Trekroner, der repræsenterer en gruppe beboere som ikke i forvejen er repræsenteret
i foreningen, kan blive medlemsforening i foreningen Trekronerrådet
med stemmeret på repræsentantskabsmødet.
§6 Institutioner, virksomheder og enkeltpersoner med hjemsted i Trekroner, kan blive
støttemedlemmer af foreningen uden stemmeret på repræsentantskabsmødet, men
med taleret og observatørstatus.

KAPITEL 3: REPRÆSENTANTSKABSMØDET
§ 7 Repræsentantskabsmødet er Trekronerrådets øverste besluttende organ. Hver medlemsforening,
der har betalt kontingent inden mødets start, har ret til at sende op til
to repræsentanter, der hver kan bære én stemme til repræsentantskabsmødet. Derudover
har alle beboere i Trekroner ret til at overvære mødet med taleret.
§ 8 Der afholdes mindst to repræsentantskabsmøder om året.
§ 9 Repræsentantskabsmøderne indkaldes skriftligt af kordinationsudvalget med mindst 14 dages
varsel til alle medlemsforeninger, og støttemedlemmer, der har meldt sig ind i Trekronerrådet.
Indkaldelser foretages elektronisk pr. e-mail.
§ 10 Repræsentantskabet skal på det første møde i kalenderåret:
. Godkende bestyrelsens beretning
. Godkende revideret regnskab for forgangne år
Stk.2. På det sidste møde i kalenderåret, skal repræsentantskabet som minimum:
. Godkende budgettet for det kommende kalenderår
. Vælge bestyrelsen
. Vælge revisor